Miljöanpassad offentlig upphandling och LOU

Förenklat kan man säga att upphandlingsnormerna ger ett ramverk för handläggningen av en upphandling men initiativet till att miljöanpassa verksamheten måste komma från verksamhetens ledning.

 

Det finns idag ett flertal mål från EG-domstolen som fastställer förutsättningarna för hur man får utforma krav och utvärderingskriterier vid genomförande av offentliga upphandlingar. I detta ligger en viktig distinktion, upphandlingsnormerna reglerar den formella hanteringen av en upphandling men reglerar inte vad den upphandlande enheten väljer att upphandla och slutligen köpa in. Normerna och rättspraxis ställer upp några konkreta handläggningsinstruktioner kring annonsering, mottagande av anbud, öppning av anbud och meddelande om tilldelning av kontrakt samt vissa regler för hur man kan utforma krav och utvärderingskriterier. Upphandliingsnormerna reglerar däremot inte vad den upphandlande enheten skall upphandla och köpa in.

 

Den stora delen av arbetet med att miljöanpassa den offentliga efterfrågan ligger därmed utanför det område som upphandlingsnormerna reglerar. Man kan använda upphandlingsprocessen som ett effektivt verktyg i arbetet med att miljöanpassa en verksamhet men valet att köpa in miljöfordon, biogasfordon, etanolfrodon, miljöanpassad el, energisnåla produkter, ekologiska livsmedel eller produkter som uppfyller kraven i den gällande kemikaliestrategin måste göras i verksamhetens ledning. Valet att använda systematiska stöd för utfasning av giftiga ämnen i byggprocessen, att välja den bästa uppvärmningslösningen eller att välja att upphandla energieffektivisering av befintliga fastigheter ligger också utanför det område som upphandlingsnormerna reglerar. Valen handlar istället till största delen om om ekonomiska överväganden som skall göras i de ledningssystem som styr organisationen och då framför allt i budgetprocessen. 

 

Den offentliga efterfrågan som administreras via offentlig upphandling utgör en avsevärd "köparkraft" på vissa marknader. På vissa begränsade marknader kan man till och med tala om att den offentliga sektorns efterfrågan är den dominerande "köparkraften". Exempel på sådana marknader är delar av byggsektorn där man uppför sjukhus, skolor och äldreboenden för den offentliga sektorn. Andra marknader där den offentliga sektorn kan sägas ha en dominerande ställning som beställare är olika former av persontransporter som regionaltrafik, lokaltrafik, färdtjänst och skolskjuts. Även när det gäller utrustning och förbrukningsmaterial till exempelvis sjukvården är den offentliga sektorn en dominerande "köparkraft" inom många områden.

 

Inom personbilsbranchen har även offentlig sektor en stor betydelse genom de stora fordonsflottor som används inom hemtjänst, sjukvård och olika tekniska förvaltningar. Inom transportsektorn kan nämnas alla transporter som sker vid leverans av livsmedel, kontorsmateriel, och tvätt till och från olika offentliga verksamheter samt transporter som sker i olika form vid bygg- och anläggningsentreprenader med offentliga verksamheter som utförare eller uppdragsgivare.

 

 

 

 


Aktiviteter July 18
Inget inplanerat

Logga inmilou leds av:
HUT Skåne

i samverkan med:
Sustainable Business Hub Energikontoret Skåne

finansiärer:
EU regionala utvecklingsfonden
Naturvårdsverket Region Skånes Miljövårdsfond Länsstyrelsen Skåne

Höörs kommun Lomma kommun Klippans kommun Vellinge kommun Trelleborgs kommun Helsingborg stad Lunds kommun Malmö stad Ängelholms kommun