Offentlig upphandling och marknaden

Den formella hanteringen av den offentliga sektorns inköp regleras inom flera områden av lagen om offentlig upphandling (2007:1091). Offentlig upphandling är en viktig företeelse inom EU då den faller inom ett av EU:s kärnområden, genomförandet av den inre marknaden. 13 % av hela EU:s sammanlagda BNP skall administreras via upphandlingsdirektiven. I Sverige utgör de offentliga inköpen, eller snarare den offentliga efterfrågan, som skall administreras via offentlig upphandling hela 20 % av BNP. Genom sin volym ses den offentliga upphandlingen som en viktig del i genomförandet av den inre marknaden och som en viktig del i arbetet för en hållbar utveckling.

 

De normer som reglerar den offentliga upphandlingen baseras på ett antal grundläggande principer som styr den inre marknaden. Bestämmelserna i LOU skall därför tolkas mot bakgrund av dessa principer. Det gäller särskilt principen om fri rörlighet för varor, principen om etableringsfrihet och principen om frihet att tillhandahålla tjänster samt de principer som följer av dessa, t.ex. likabehandlingsprincipen, principen om icke-diskriminering, principen om ömsesidigt erkännande, proportionalitetsprincipen och transparensprincipen.

 

Av likabehandlingsprincipen följer att alla leverantörer skall behandlas lika, d.v.s. ges lika förutsättningar. Alla måste t.ex. få samma information, vid samma tillfälle.

Av principen om icke-diskriminering följer att det är förbjudet att direkt eller indirekt diskriminera leverantörer, främst på grund av nationalitet. Härav följer att den upphandlande enheten t.ex. inte får ge ett lokalt företag företräde med anledning av dess geografiska läge.

Principen om ömsesidigt erkännande innebär bl.a. att intyg och certifikat som utfärdats av behöriga myndigheter i något medlemsland måste godtas i de övriga medlemsländerna.

Av proportionalitetsprincipen följer att kvalifikationskraven och kraven i kravspecifikationen måste ha ett naturligt samband med och stå i rimlig proportion till det som upphandlas. Dessutom måste kraven vara ägnade att leda till att den upphandlande enhetens syfte med att ställa dem uppnås.

Transparensprincipen innebär att upphandlingsprocessen skall kännetecknas av förutsebarhet och öppenhet. För att anbudsgivarna skall ges samma förutsättningar för anbudsgivning måste förfrågningsunderlaget vara klart och tydligt samt innehålla samtliga
krav på det som skall upphandlas. De ställda kraven får inte frångås.


Aktiviteter July 18
Inget inplanerat

Logga inmilou leds av:
HUT Skåne

i samverkan med:
Sustainable Business Hub Energikontoret Skåne

finansiärer:
EU regionala utvecklingsfonden
Naturvårdsverket Region Skånes Miljövårdsfond Länsstyrelsen Skåne

Höörs kommun Lomma kommun Klippans kommun Vellinge kommun Trelleborgs kommun Helsingborg stad Lunds kommun Malmö stad Ängelholms kommun